« Tagasi

Jõgeva maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

Jõgeva maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

 

Jõgeva maavanem võttis 22.04.2016 korraldusega nr 1-1/2016/165 vastu Jõgeva maakonnaplaneeringu.

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek toimub 5. maist kuni 2. juunini 2016.

 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 16. juunil 2016 algusega kell 15.00 Jõgeva Maavalitsuse IV korruse saalis (Suur tn 3, Jõgeva linn).

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele ning suunata planeerimistegevust ka kohalikul tasandil. Maakonnaplaneering on algatatud kuni 30.06.2015 kehtinud PlanS § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete lahendamiseks. Maakonnaplaneering koostatakse kogu Jõgeva maakonna kohta ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+.

 

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel. Vastavalt KeHJS § 40 lõikele 2 lähtutakse KSH läbiviimisel maakonnaplaneeringu eesmärkidest ja käsitletavast territooriumist. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.

                           

Maakonnaplaneeringu koostamise algataja on Vabariigi Valitsus (Stenbocki maja, Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, tel 693 5555, e-post riigikantselei@riigikantselei.ee).

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldab Jõgeva Maavalitsus (Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn), kontaktisikud: planeeringute peaspetsialistid Agnes Lihtsa, tel 776 6351, e-post agnes.lihtsa@jogeva.maavalitsus.ee ja Janika Raudsepp, tel 776 6328, e‑post janika.raudsepp@jogeva.maavalitsus.ee.

 

Maakonnaplaneeringu koostamise konsultant ja KSH läbiviija on Skepast&Puhkim OÜ (endiste ärinimedega Ramboll Eesti AS ja Skepast&Puhkim AS) (Laki 34, 12915 Tallinn), kontaktisikud: planeerija Mildred Liinat (tel 698 8359, e-post mildred.liinat@skpk.ee) ja KSH juhtekspert Veronika Verš (tel 698 8365, e-post veronika.vers@skpk.ee).

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu kehtestab Jõgeva maavanem.

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu ja KSH aruandega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku jooksul Jõgeva Maavalitsuse fuajees (Suur tn 3, Jõgeva linn) maavalitsuse tööaegadel (E-N 8.00–17.00 ja R 8.00–15.45), Jõgeva maakonna valdade ja linnade keskustes ning Jõgeva Maavalitsuse veebilehel aadressil: http://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering.

 

Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta saab esitada avaliku väljapaneku jooksul 5. maist kuni 2. juunini 2016 aadressil Jõgeva Maavalitsus, Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn või e-posti aadressil info@jogeva.maavalitsus.ee.