« Tagasi

Kohanime määramine

                                                                                                                                                             EELNÕU

TABIVERE  VALLAVALITSUS

KORRALDU S

 

Tabivere                                                                                            20. veebruar 2017 nr 

 

 

Kohanime määramine

 

 

Kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 6, § 5 lõike 1 punkti 3 ja Tabivere Vallavolikogu 29. aprilli 2009 määruse nr 15 "Kohanime määramise korra kehtestamine" § 2 lõike 1 ning lõike 2 punkti 1 alusel

 

Tabivere Vallavalitsus  o t s u s t a b:

 

1. Määrata Jõgeva maakonnas, Tabivere vallas, Tabivere alevikus asuvale liikluspinnale järgmine  kohanimi:

 

1.1. Veski tee (asendiplaan lisatud).

           

2. Korraldus saata kohanimenõukogule (Rahandusministeerium, Riigihalduse minister, Endla tn 13, 10122 Tallinn; info@fin.ee), riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale (Maa-ameti aadressiandmete osakond, Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn; kohanimeregister@fin.ee) ja AS-le Eesti Post.

 

3. Korralduse eelnõu avalikustada Tabivere valla veebilehel www.tabivere.ee  ja vallavalitsuse kantseleis alates 20. veebruarist kuni 06. märtsini 2017.

 

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Tarmo Raudsepp

vallavanem                                                                                        Endla Suvi

                                                                                                          vallasekretär

 

 

 

Kohanime määramise eelnõu

Asendiplaan