« Tagasi

TEADE

 

Tabivere Vallavolikogu võttis 31. märtsil 2016. a. otsusega nr 11 vastu Tabivere valla üldplaneeringu (ÜP) ja üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste kohta keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande.

 

Planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande: -avalik väljapanek toimus 18. aprill kuni 16. mai 2016; -avalik arutelu toimus 03.juunil 2016.a.kell 16.00 Tabivere Vallavalitsuses (Tabivere alevik, Tuuliku 11).

ÜP ja üldplaneeringu KSH materjalid on nähtavad ning nendega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressiga: http://tabivere.kovtp.ee/uldplaneering .

 

Avaliku väljapaneku jooksul esitati kuus seisukohta, kuid avaliku arutelu tulemusena ei jäänud vastuväidetega seisukohtasid. Esitatud ettepanekute alusel korrigeeriti planeeringu tekstis kaitserajatiste töövõime tagamise ja riigimaanteedega ning raudteega piirneva ala tingimusi, täpsustati maakasutustingimusi Tabivere alevikus ja Voldi külas.