« Tagasi

Teade üldplaneeringust

Tabivere Vallavolikogu kehtestas 20.detsembri 2016. aasta otsusega nr. 77 Tabivere valla üldplaneeringu.

 

ÜP eesmärkideks on arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos ehitustingimuste määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks valla 201  km²  territooriumil. Täpsemad ÜP ülesanded on kooskõlas Planeerimisseaduse (jõustunud 1.01.2003) § 8 lõikega 3.

 

Tabivere valla ruumilise arengu eesmärgiks on väärtustada Tabivere valla paiknemist, selle elu- ja

looduskeskkonda läbi järgneva:

- tagada nii vallasiseselt kui Tartus tööl käivatele elanikele kohad elamiseks;

- tagada elukohtade kõrge kvalitatiivne looduskeskkonna ja arhitektuuriline väärtus – Vooremaa

maastikukaitsealal leida tasakaal looduskeskkonna ja elamute planeerimise vahel;

- elu- ja töökohtade planeerimisel arvestada keskuste tihendamise võimalusega ning

olemasolevate liikumisühenduste (rong, buss) ära kasutamisega;

- võimaldada tõmbekeskustes (Tabivere, Maarja-Magdaleena) polüfunktsionaalset

maakasutust, et tagada erinevate teenuste kättesaadavus;

- soodustada ettevõtete loomist asulate ja olemasoleva taristu piirkonnas;

- luua võimalused Tartu maakonnast algava Jää-aja tee ja geopargi komplektseks välja

arendamiseks, võimaldades sealhulgas kohalikel maaomanikel turismiteenuse arendamist;

- arvestada, et Tabivere vallani ulatub välja Tartu linnast lähtuv jalgrattaliiklus ning lähiturism –

luua võimalused selle arendamiseks ning Tartu ja Jõgeva ühendamiseks jalgrattateega;

- eksponeerida kohalikke kultuuri- ja loodusväärtusi;

- tagada väärtuslike põllu- ja metsamaade sihtotstarbeline kasutus;

- väärtustada vallas olevaid järvesid ning maastikuga seonduvat turismi.

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusel viidi üldplaneeringusse sisse majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi mõjusid ning mõju looduskeskkonnale leevendavaid meetmeid. Üldplaneeringu elluviimisel piiriüleseid keskkonnamõjusid ei kaasne.

 

Üldplaneering on nähtav Tabivere valla kodulehel aadressiga: http://tabivere.kovtp.ee/uldplaneering .

Üldplaneeringu kehtestamise teade