Ehitus- ja kaevetegevus

9.06.16

Taotluste ja teatiste esitamine

Ehitustegevust reguleerib Ehitusseadustik.

Ehitustegevuseks vajalike lubade taotlusi ja ehitiste  teatisi võib  esitada  käsitsi täidetavate blankettidena. Selleks tuleb Majandus ja Komunikatsiooniministeeriumi veebilehelt https://www.mkm.ee/et/ehitisregister vajalikud blanketid välja trükkida, käsitsi ära täita ja esitada paberil kohalikule omavalitsusele. 

Teise võimalusena saab taotlused või teatised esitada digitaalselt allkirjastatuna koos vajalike lisadega elektrooniliselt.

Kohaliku omavalitsuse poolt väljastatavate ehitustegevust reguleerivate loataotluste läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivvastavalt Riigilõivuseadusele.


Riigilõiv tuleb kanda Tabivere Vallavalitsuse arvele:
Swedbank EE372200001120123808

Ülekande selgitusse märkida, mille eest riigilõiv tasutakse.

Tabivere valla kaevetööde eeskiri 

EHITISTE REGISTRISSE KANDMINE

15.10.15

 

01.juulist jõustus Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus

 

-Ehitisregistri andmed korrastatakse 2020. aasta 1.jaanuariks.

-Ehitisregistri andmete korrastamise käigus kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata hooned.

-Hoone ehitisregistrisse kandmisel võetakse aluseks ajakohased ortofotod. Ortofotodelt saadud andmeid võrreldakse olemasolevate ehitisregistri andmetega ning selgitatakse välja edasise kontrolli vajadus.

-Kohalik omavalitsus kontrollib seni ehitisregistrisse kandmata ehitisi lähtudes kontrollil korrakaitseseaduses ja ehitusseadustikus kehtestatud riikliku järelevalve sätetest.

-Kontrollimise käigus selgitatakse välja ka ehitise ehitamise aeg. Kui kinnisasja omanik ei esita piisavaid tõendeid ehitamise aja kohta, siis eeldatakse, et ehitis on ehitatud pärast ehitusseaduse jõustumist. Kontrolli tulemusel otsustab omavalitsus täiendavate riikliku järelevalve meetmete rakendamise või täiendavate andmete kogumise vajaduse.

 

-Enne 2003. aasta 1.jaanuari ehitatud ehitisele võib anda kasutusloa või lugeda ehitise kasutamine teavitatuks vastavalt ehitusseadustiku lisas 2 sätestatule. Kui ehitisregistrisse kandmata ehitisele on antud ehitamiseks või kasutamiseks õiguslik alus, siis kantakse ehitis ehitisregistrisse tasuta andmete esitamise teatise alusel (blanketi leiab https://www.mkm.ee/et/ehitisregister ). Näiteks: kui Teie ~50 aastat vana elamu või abihoone ei ole ehitisregistrisse kantud, siis esitate Vallavalitsusele andmete esitamise teatise ning mõõdistusprojekti, mille võite ise teha. Vallavalitsus kontrollib andmed ja kannab registrisse. Kasutatav ehitis peab vastama ehitise ohutusele ehitamise ajal esitatud nõuetele. Ehitise ohutuse hindamisel võetakse aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse hindamiseks ehitise audit. Ehitise auditi tellib omanik. Enne 2003. aasta 1.jaanuari ehitatud ja praegu kasutatav ehitis tuleb ehitisregistri kande puudumisel kanda ehitisregistrisse.

 

-Pärast 2003. aasta 1.jaanuari ehitatud ehitisele võib anda ehitus- või kasutusloa lähtudes ehitusseadustiku lisas 1 või 2 sätestatule. Ehitis peab vastama ehitusseadustiku §11 lõikes 2 ja §-s 12 sätestatud nõuetele. Kui ehitise ehitamise ajal oli nõutav detailplaneering, siis tuleb see koostada. Ehitise ohutuse hindamisel võetakse aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse hindamiseks ehitise audit. Ehitise auditi tellib omanik. Kui auditi tulemusel selgub ehitise ümberehitamise, lammutamise või muu selline vajadus, teeb kohalik omavalitsus ettekirjutuse ehitise nõuetega vastavusse viimiseks. Ehitise omaniku nimetatud kohustuse täitmiseks sundimiseks on sunniraha ülemmäär füüsilisele isikule 10 000.- eurot ja juriidilisele isikule 100 000.- eurot.

 

-Enne 1. juulit 2015 ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500.- eurot. Ehitisregistrisse kandmisel ei ole vajalik täiendavalt tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest.