« Tagasi

Uuetoa kinnistu enampakkumine

                                                                                                                      

TABIVERE  VALLAVALITSUS

KORRALDUS

 

Tabivere                                                                                             12. detsember 2017  nr  340

 

 

Uuetoa kinnistu enampakkumine

 

 

Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 104 „Laeva valla, Piirissaare valla, Tabivere valla ja Tartu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" § 1 lõigete 1 ja 2 alusel moodustati Laeva valla, Piirissaare valla, Tabivere valla ja Tartu valla ühinemise teel uus haldusüksus, mille nimeks määrati Tartu vald. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõigete 1 ja 2 kohaselt tekib haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustuval kohaliku omavalitsuse üksusel õigusvõime kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval ning ühinemise tulemusena moodustunud Tartu vald on ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldõigusjärglane. Võttes aluseks Tartu valla valimiskomisjoni 24. oktoobri 2017 otsuse nr 11 „Kandidaatide registreerimine" ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõike 3, on Tartu valla moodustamise päev 25. oktoober 2017. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 29 lõike 3 kohaselt kehtivad vallavalitsuse volitused kuni uue valitsuse ametisse kinnitamiseni.

 

Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja 08. detsembri 2017 kohtumääruse (tsiviilasi 2-14-52887) alusel ning Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 104 alusel moodustatud Tartu valla nimel 

 

Tabivere Vallavalitsus o t s u s t a b:

 

1. Müüa Hilja Kalviku nimel temale kuuluv Uuetoa kinnistu,registriosa nr 1755235,  katastritunnus 77301:002:0018, asukoht Tartumaa, Tartu vald, Voldi küla, Uuetoa, kasutusotstarve elamumaa, järgmistel tingimustel:

1.1. enampakkumise viis: kirjalik enampakkumine;

1.2. enampakkumises osalejate ring: füüsilised ja juriidilised isikud;

1.3. tagastamatu osavõtutasu 32 (kolmkümmend kaks) eurot;

1.4.    tagatisraha suurus  1300 (üks tuhat kolmsada) eurot;

1.5.    alghind 13 000 (kolmteist tuhat) eurot;

1.6. enampakkumisest osavõtuavaldus esitada hiljemalt 15. jaanuaril 2018 kella 12.00-ks Tartu Vallavalitsuse Tabivere teeninduspunktile.

1.7. enampakkumiste avamise aeg ja koht: 15. jaanuaril 2018 kell 12.10 Tartu Vallavalitsuse Tabivere teeninduspunktis  Pakkumiste avamise juures võivad viibida pakkujad.

1.8. kinnistuga tutvumine: eelneval kokkuleppel telefonil 7766 945 või 5112694 (Mati Põldma);

1.9. tagatisraha ja tagastamatu osavõtutasu peab olema tasutud  Tabivere Vallavalitsuse arvelduskontole EE372200001120123808 Swedbangas, hiljemalt osavõtuavalduste esitamise tähtajaks. Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitja müügisumma sisse, teistele osavõtjatele tagastatakse see 5 pangapäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. 

Kõrgeima pakkumise teinud osaleja loobumisel müügilepingu sõlmimisest talle tagatisraha ei tagastata.

Maksedokumendi koopia tagatisraha tasumise kohta tuleb esitada koos avaldusega enampakkumisest osavõtmiseks;

1.10.  avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada kirjalikult ajakirjanduses avaldatud enampakkumise teates märgitud tähtajaks Tartu  Vallavalitsuse Tabivere teeninduspunktile aadressil Tuuliku 11, Tabivere alevik, Tartu vald, 49127 TARTUMAA või elektrooniliselt digitaalallkirjaga krüpteeritult (Endla Suvi, 45605172737) e-posti aadressil info@tabivere.ee.    Hilinenud avaldusi ei arvestata ja avaldajat enampakkumisele osalema ei lubata;

 

1.11. avaldus enampakkumisel osalemiseks peab sisaldama:

1.11.1 osaleja nime, registri- või isikukoodi, asukohta, postiaadressi, kontakttelefoni, juriidiliste isikute puhul omanike nime või nimesid;

1.11.2 hinnapakkumist,

1.11.3 nõusolekut enampakkumisel osalemiseks kehtestatud tingimustel;

1.11.4 panga nime ja arvelduskonto numbrit, kuhu kantakse enampakkumisel mittevõitnud osalejale tagatisraha.

 

1.12. Juriidiliste isikute puhul tuleb avaldusele täiendavalt lisada:

1.12.1. põhikirjajärgse pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja enampakkumise võitmise korral kinnistu ostmiseks ning volitatud esindaja nimetamise;

1.12.2. volitatud esindaja esindust tõendava dokumendi koopia.

 

1.13. Enampakkumisele lubatakse isikud, kes on esitanud käesolevates tingimustes toodud nõuetekohase avalduse koos kõigi loetletud lisadokumentidega ja on kinnitanud avalduses oma nõusolekut kehtestatud müügitingimustega.

 

1.14. Müügileping sõlmitakse pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist pakkujaga, kes pakkus enampakkumisel kõige kõrgema ostuhinna.

 

1.15. Kõrgeima pakkumise teinud osaleja loobumisel müügilepingu sõlmimisest teeb enampakkumise komisjon vallavalitsusele ettepaneku sõlmida müügileping enampakkumisel kõrgemale pakkumisele eelneva pakkumise teinud osalejaga.

 

1.16. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses Tabivere Vallavalitsuse arvelduskontole  EE372200001120123808 Swedbangas hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimisele eelneval päeval.

 

1.17. Kõik selle tehinguga notarile tasutavad tasud tasub ostja.


1.18. Müüdav vara antakse üle ostja otsesesse valdusesse ühe nädala jooksul pärast notariaalse müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist.

 

2. Kinnitada enampakkumiskomisjon koosseisus:

2.1. esimees Tarmo Raudsepp;

2.2. liikmed: Mati Põldma, Endla Suvi

 

3. Avaldada enampakkumise teade kinnisvaraportaalis KV. EE  ja Tabivere valla kodulehel

 

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

 

Tarmo Raudsepp

vallavanem                                                                                        Endla Suvi

vallasekretär