« Tagasi

Teade

 

Tabivere Vallavolikogu võttis 31. märtsil 2016. a. otsusega nr 11 vastu Tabivere valla üldplaneeringu (ÜP) ja üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste kohta keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande.

 

Planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub ja ÜP ning KSH materjalidega on võimalik tutvuda 18.aprill kuni 16.mai 2016. a. Tabivere Vallavalitsuses (Tabivere alevik, Tuuliku 11), Tabivere Raamatukogus ja Maarja-Magdaleena Raamatukogus. ÜP ja üldplaneeringu KSH materjalid on nähtavad ning nendega on võimalik tutvuda ka valla kodulehel aadressiga: http://tabivere.kovtp.ee/uldplaneering .

 

ÜP eesmärkideks on arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos ehitustingimuste määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks valla 201  km²  territooriumil. Täpsemad ÜP ülesanded on kooskõlas Planeerimisseaduse (jõustunud 1.01.2003) § 8 lõikega 3.

 

KSH käigus hinnati üldplaneeringu rakendamisega kaasneda võivaid strateegilisi keskkonnamõjusid planeeringu alal ja selle lähiümbruses. Piiriülest keskkonnamõju ei esine. Üldplaneeringu koostamisel on arvestatud ka KSH tulemustega.

 

ÜP ja KSH algatajaks ja kehtestajaks on Tabivere Vallavolikogu (Tuuliku 11, 49127 Tabivere alevik, Jõgevamaa. kontaktisik: Endla Suvi, tel: 776 6941, e-post: info@tabivere.ee), üldplaneeringu koostamist korraldab Tabivere Vallavalitsus (Tuuliku 11, 49127 Tabivere alevik, Jõgevamaa. kontaktisik: Kuldar Lõhmus tel: 776 6940 / 516 9341 e-post: kuldar@tabivere.ee). ÜP koostajaks on Artes Terrae OÜ (Puiestee 78, 51008 Tartu. kontaktisik: Heiki Kalberg, tel: 509 1874, e-post: heiki@artes.ee) koostöös OÜ-ga Alkranel. KSH koostajaks on OÜ Alkranel (Riia 15b, 51010 Tartu. kontaktisik: Alar Noorvee, tel: 736 6676 / 554 0579, e-post: alar@alkranel.ee).

 

Vastuväiteid, küsimusi ja ettepanekud ÜP ja KSH kohta saab esitada avaliku väljapaneku kestel Tabivere Vallavalitsusele kirjalikult kuni 16.maini (Tuuliku 11, Tabivere alevik, Jõgevamaa, e-post info@tabivere.ee ).