Hoolduse vormistamine

17.03.14

 

Hooldus vormistatakse täisealisele teovõimelisele isikule, kes vaimsete või kehaliste puuete tõttu vajab abi oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel.

Taotleja esitab valla sotsiaaltöötajale järgmised dokumendid:

  • hooldatava avaldus
  • hooldaja avaldus
  • koopia hooldust vajava ja hooldaja isikut tõendavast dokumendist
  • koopia VEK-i otsusest

Vallavalitsus väljastab korralduse, mille ärakiri saadetakse hooldajale ja hooldatavale.