Maakorraldus

13.03.14

 

Maakorraldus vallavalitsuse tasandil tegeleb järgmiste maakorraldusalaste tegevuste ja vastava info väljastamisega:
 

1. Aadresside ja kohanimede määramise korraldamine
2. Maaüksuste maksustamishindade määramine
3. Maakasutusregistri pidamine
4. Maareformi ja omandireformi läbiviimine

  • Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise ja omandisse andmise ning kompensatsiooni määramise korraldamine
  • Maa erastamise korraldamine
  • Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja korraldamine
  • Maa riigi omandisse jätmise kooskõlastamine ja andmete edastamine

2015.aasta maamaksust

9.02.15

 

Tabivere Vallavolikogu kehtestas 27.11.2014 määrusega nr 20  alates 01.01.2015 kogu maksustatava maa ühtseks maamaksumääraks 2,3 % maa maksustamishinnast aastas ning põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,8 % maa maksustamishinnast aastas.

Maamaksuseaduse § 11 lõike 1 alusel on maamaksu tasumisest vabastatud maa omanik tema omandis oleva või maamaksuseaduse § 10-s sätestatud maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega aladel kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on vastavalt rahvastikuregistri andmetele seisuga 01.01.2015 registreeritud tema elukoht.

Tabivere Vallavalitsus edastab 2015. aasta maamaksu alusandmed Maksu- ja Tolliametile 1. veebruariks 2015. Kui maamaksusumma jääb alla 5 euro, siis maamaksu ei määrata ning maamaksuteadet ei väljastata.

Maamaksukohuslane, kes ei ole maksuteadet kätte saanud hiljemalt 25. veebruariks 2015, peab sellest 30 päeva jooksul teavitama enda maa asukohajärgset Maksu- ja Tolliameti bürood. Maksu- ja Tolliameti e-teenuse kasutajatele, kes on teatanud oma e-posti aadressi, toimetatakse maamaksuteade kohale elektrooniliselt e-maksuameti kaudu.

Maamaksuteatel esinevate küsitavuste korral või selgituste saamiseks pöörduda peamaakorraldaja Mati Põldma poole telefonidel 776 6945, 511 2694 või mati@tabivere.ee