Tabivere valla osa üldplaneering

13.03.14

 

Tabivere Vallavalitsus algatas 23. novembri 2007 Tabivere Vallavolikogu otsusega nr 44 Tabivere valla osa üldplaneeringu koostamise. 15. mail 2009 otsusega nr 73 algatati keskkonnamõju strateegiline hindamine ja koostamise korraldamine.
 
Tabivere valla osa üldplaneeringu „Saadjärve I sihtala" eesmärgid tulenevad planeerimisseaduse § 8. Arvestades valla arengukava ja maakorralduslikke tingimusi on käesoleva planeeringu põhilisteks eesmärkideks :
  • lahendada keskkonnakaitset puudutavad probleemid, vee ning reoveekäitlus, reguleerides arendustegevust hajaasustuses ning määratleda Saadjärve ümbruse hoonestamise põhimõtted;
  • tootmis- ja äritegevuse tarbeks vajalike maade selgitamine;
  • säilitamist ja täiendavat kaitset vajavate objektide selgitamine;
  • luua võimalused puhkemajanduse ja sotsiaalsektori arenguks;
  • kergliikluseks vajalike rajatiste selgitamine;
  • Tabivere aleviku ja planeeringu ala külade ehitusalade määratlemine;
  • ettepanekute tegemine maade ratsionaalseks kasutamise korraldamiseks;
  • üldiste hoonestamispõhimõtete ja -tingimuste määratlemine eesmärgiga tagada uushoonestuse sobivus olemasolevaga;
  • kehtivate maakasutuspiirangute selgitamine;
  • munitsipaalomandisse taotletavate maade selgitamine.
Osa üldplaneeringuga määratakse tingimused maa kasutamiseks eesmärgiga säilitada väljakujunenud asustusstruktuure, maastikulist omapära ja piirkonnale omast taimestikku.
 
Tabivere valla osa üldplaneeringu koostas Lõuna-Eesti Varahaldus OÜ (registrikood 11171176, asukoht Rahu 12-5, Tartu 50112)

Tabivere valla osa üldplaneering "Saadjärve I sihtala" kehtestati Tabivere Vallavolikogu 26. märtsi 2013 otsusega nr 13.