Sotsiaaltoetused

17.03.14

 

Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.
Toetusi Tabivere vallas makstakse isikutele või peredele, kelle alaline elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel on Tabivere vald.

Sotsiaaltoetused:


Tabivere valla eelarvest finantseeritava sotsiaaltoetuste taotlemiseks tuleb Tabivere Vallavalitsuse sotsiaaltööajatele esitada avaldus, milles märgitakse:

  • toetust vajava isiku nimi, isikukood või sünniaeg ja elukoha aadress
  • taotluse põhjendus
  • panga arvelduskonto olemasolu korral toetust vajava isiku arvelduskonto number
  • lisadokumendid sõltuvad vastavalt taotletavale sotsiaaltoetusele (täpsemalt määrusest, sotsiaaltöötjalt)


Vallavalitsus võib nõuda sotsiaaltoetuse taotlejalt täiendavaid dokumente või selgitusi avalduses toodud andmete õigsuse tõestamiseks.

Toetusi võib isikule taotleda ka hooldaja, eestkostja või sotsiaaltöötaja, kui abivajaja ei ole võimeline seda ise tegema.