Saadjärve ümbruse teemaplaneering

13.03.14
 
„Saadjärve ümbruse teemaplaneering" algatati Tabivere valla osale Tabivere Vallavolikogu 15.12.2009.a otsusega nr 94 ning Tartu valla osale Tartu Vallavolikogu 08.10.2009.a otsusega nr 63.
 

Teemaplaneeringu eesmärkideks on Saadjärve ümbruse, sh maa- ja vee-alade, üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste täpsustamine ning täiendamine. Samuti piirkonna turismi- ja puhkealade arendamine ning kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine. Piirkonna arengus on oluline keskkonnatingimusi (sh maastikulisi tingimusi) arvestav asustuse paiknemine, mida teemaplaneeringuga on lahendatud funktsionaalse tsoneerimise põhimõtete järgi. 

 

Saadjärve ümbruse teemaplaneeringu koostaja: ERKAS Pärnu Instituut OÜ (asukoht: Rüütli 2, 80011 Pärnu, tel: 44 76 024; fax: 44 76 024; e-mail: parnu@erkas.ee)