Teade üldplaneeringust

10.01.17

Tabivere Vallavolikogu kehtestas 20.detsembri 2016. aasta otsusega nr. 77 Tabivere valla üldplaneeringu.

 

ÜP eesmärkideks on arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos ehitustingimuste määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks valla 201  km²  territooriumil. Täpsemad ÜP ülesanded on kooskõlas Planeerimisseaduse (jõustunud 1.01.2003) § 8 lõikega 3.

 

Tabivere valla ruumilise arengu eesmärgiks on väärtustada Tabivere valla paiknemist, selle elu- ja

looduskeskkonda läbi järgneva:

- tagada nii vallasiseselt kui Tartus tööl käivatele elanikele kohad elamiseks;

- tagada elukohtade kõrge kvalitatiivne looduskeskkonna ja arhitektuuriline väärtus – Vooremaa

maastikukaitsealal leida tasakaal looduskeskkonna ja elamute planeerimise vahel;

- elu- ja töökohtade planeerimisel arvestada keskuste tihendamise võimalusega ning

olemasolevate liikumisühenduste (rong, buss) ära kasutamisega;

- võimaldada tõmbekeskustes (Tabivere, Maarja-Magdaleena) polüfunktsionaalset

maakasutust, et tagada erinevate teenuste kättesaadavus;

- soodustada ettevõtete loomist asulate ja olemasoleva taristu piirkonnas;

- luua võimalused Tartu maakonnast algava Jää-aja tee ja geopargi komplektseks välja

arendamiseks, võimaldades sealhulgas kohalikel maaomanikel turismiteenuse arendamist;

- arvestada, et Tabivere vallani ulatub välja Tartu linnast lähtuv jalgrattaliiklus ning lähiturism –

luua võimalused selle arendamiseks ning Tartu ja Jõgeva ühendamiseks jalgrattateega;

- eksponeerida kohalikke kultuuri- ja loodusväärtusi;

- tagada väärtuslike põllu- ja metsamaade sihtotstarbeline kasutus;

- väärtustada vallas olevaid järvesid ning maastikuga seonduvat turismi.

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusel viidi üldplaneeringusse sisse majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi mõjusid ning mõju looduskeskkonnale leevendavaid meetmeid. Üldplaneeringu elluviimisel piiriüleseid keskkonnamõjusid ei kaasne.

 

Üldplaneering on nähtav Tabivere valla kodulehel aadressiga: http://tabivere.kovtp.ee/uldplaneering .

Üldplaneeringu kehtestamise teade

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu

12.07.16

 

Tabivere Vallavolikogu võttis 31. märtsil 2016. a. otsusega nr 11 vastu Tabivere valla üldplaneeringu (ÜP) ja üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste kohta keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande.

 

Planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub 03.juunil 2016.a.kell 16.00 Tabivere Vallavalitsuses (Tabivere alevik, Tuuliku 11). ÜP ja üldplaneeringu KSH materjalid on nähtavad ning nendega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressiga: http://tabivere.kovtp.ee/uldplaneering .

 

ÜP eesmärkideks on arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos ehitustingimuste määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks valla 201  km²  territooriumil. Täpsemad ÜP ülesanded on kooskõlas Planeerimisseaduse (jõustunud 1.01.2003) § 8 lõikega 3.

 

KSH käigus hinnati üldplaneeringu rakendamisega kaasneda võivaid strateegilisi keskkonnamõjusid planeeringu alal ja selle lähiümbruses. Piiriülest keskkonnamõju ei esine. Üldplaneeringu koostamisel on arvestatud ka KSH tulemustega.

 

ÜP ja KSH algatajaks ja kehtestajaks on Tabivere Vallavolikogu (Tuuliku 11, 49127 Tabivere alevik, Jõgevamaa. kontaktisik: Endla Suvi, tel: 776 6941, e-post: info@tabivere.ee), üldplaneeringu koostamist korraldab Tabivere Vallavalitsus (Tuuliku 11, 49127 Tabivere alevik, Jõgevamaa. kontaktisik: Kuldar Lõhmus tel: 776 6940 / 516 9341 e-post: kuldar@tabivere.ee). ÜP koostajaks on Artes Terrae OÜ (Puiestee 78, 51008 Tartu. kontaktisik: Heiki Kalberg, tel: 509 1874, e-post: heiki@artes.ee) koostöös OÜ-ga Alkranel. KSH koostajaks on OÜ Alkranel (Riia 15b, 51010 Tartu. kontaktisik: Alar Noorvee, tel: 736 6676 / 554 0579, e-post: alar@alkranel.ee). 

TEADE

16.06.16

 

Tabivere Vallavolikogu võttis 31. märtsil 2016. a. otsusega nr 11 vastu Tabivere valla üldplaneeringu (ÜP) ja üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste kohta keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande.

 

Planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande: -avalik väljapanek toimus 18. aprill kuni 16. mai 2016; -avalik arutelu toimus 03.juunil 2016.a.kell 16.00 Tabivere Vallavalitsuses (Tabivere alevik, Tuuliku 11).

ÜP ja üldplaneeringu KSH materjalid on nähtavad ning nendega on võimalik tutvuda valla kodulehel aadressiga: http://tabivere.kovtp.ee/uldplaneering .

 

Avaliku väljapaneku jooksul esitati kuus seisukohta, kuid avaliku arutelu tulemusena ei jäänud vastuväidetega seisukohtasid. Esitatud ettepanekute alusel korrigeeriti planeeringu tekstis kaitserajatiste töövõime tagamise ja riigimaanteedega ning raudteega piirneva ala tingimusi, täpsustati maakasutustingimusi Tabivere alevikus ja Voldi külas.

Tabivere valla üldplaneering

12.01.17

 

Tabivere Vallavalitsus algatas 18. detsembril 2012 Tabivere Vallavolikogu otsusega nr 52 Tabivere valla üldplaneeringu ja üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste kohta keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Üldplaneeringu eesmärkideks on arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos ehitustingimuste määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks Tabivere valla 201 km2 territooriumil.

Üldplaneeringu:

  • algatajaks ja kehtestajaks on Tabivere Vallavolikogu (kontaktisik: Endla Suvi, tel: 776 6941, e-post: info@tabivere.ee)
  • koostamist korraldab Tabivere Vallavalitsus (kontaktisik: Kuldar Lõhmus tel: 776 6940 / 516 9341 e-post: kuldar@tabivere.ee).
  • koostajaks on Artes Terrae OÜ (Puiestee 78, 51008 Tartu. kontaktisik: Heiki Kalberg, tel: 509 1874, e-post: heiki@artes.ee) koostöös OÜ-ga Alkranel
  • KSH koostajaks on OÜ Alkranel (Riia 15b, 51010 Tartu. kontaktisik: Alar Noorvee, tel: 736 6676 / 554 0579, e-post: alar@alkranel.ee).