Jaama tee 2 detailplaneering

29.09.16

 

Tabivere Vallavalitsus algatas 14. oktoobril 2013 korraldusega nr 148 Tabivere vallas Tabivere alevikus detailplaneeringu Jaama tee 2 (katastritunnus 77301:002:2950), Jaama kuur (katastritunnus 77301:002:3000) ja Putka  (katastritunnus 77301:002:0251) kinnistutele. Planeeritava ala ligikaudne suurus on 3225 m².

Detailplaneeringu eesmärkideks on :

  • liita Jaama tee2, Jaama kuur ja ca pool Putka kinnistut ning muuta see elamumaa sihtotstarbega krundiks;
  • Tabivere valla osa üldplaneeringu „Saadjärve I sihtala" osaline muutmine;
  • kruntide  ehitusõiguse määramine;
  • kruntide  hoonestusala määramine;
  • teede maa-alade ja liikluskorralduse määramine;
  • tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine;
  • ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.

Teade detailplaneeringust

5.12.16

Tabivere Vallavolikogu 24. novembri 2016.a. otsusega nr 73 kehtestati Tabivere alevikus Jaama tee 2, Jaama kuur ja Putka kinnistute detailplaneering.

Selle koostas Terav Kera OÜ (registrikood 11319822, asukoht Sarapuu 2 Tartu linn) planeerija Jane Asper (töö nr DP-14-13).

Planeeringuga nähakse ette liita Jaama tee 2, Jaama kuur ja ca pool Putka kinnistut ning määrata see elamumaa sihtotstarbega krundiks. Samuti tehakse ettepanek muuta osaliselt Tabivere valla osa üldplaneeringut, määratakse hoonestusala ja ehitusõigus, esitatakse arhitektuurinõuded, lahendatakse liikluskorraldus ja tehnovõrkude paiknemine. Lubatud on ehitada üks elamu ning kaks abihoonet. Planeeritava maa-ala suurus on 3225 m².

Jaama tee 2, Jaama kuur ja Putka kinnistute  (katastriüksus 77301:002:2950, 77301:002:3000, 77301:002:0251) detailplaneeringuga (töö nr DP-14-13) saab tutvuda Tabivere Vallavalitsuse (Tuuliku 11 Tabivere alevik) teisel korrusel tööpäevadel kella 9:00-13:00 ja 14:00-17:00 või Tabivere valla kodulehel aadressiga: http://tabivere.kovtp.ee/jaama-tee-2-detailplaneering .