Joora kinnistu detailplaneering

14.11.16

 

Tabivere Vallavalitsus algatas 22. aprillil 2013 korraldusega nr 46 Tabivere vallas Voldi külas Joora kinnistule (katastritunnus 77301:002:0212) detailplaneering. Planeeritava ala ligikaudne suurus on 8,16 ha.

Detailplaneeringu eesmärkideks on:

  • Joora kinnistu jagamine neljaks elamumaa sihtotstarbega krundiks;
  • kruntide  ehitusõiguse määramine;
  • kruntide  hoonestusala määramine;
  • teede maa-alade ja liikluskorralduse määramine;
  • tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine;
  • ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.

Teade detailplaneeringust

5.12.16

 

Tabivere Vallavolikogu 24.novembri 2016.a. otsusega nr 74 kehtestati Voldi küla Joora kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu  koostasid Lõuna-Eesti Varahaldus OÜ (registrikood 11171176, asukoht Rahu 12-5 Tartu linn) planeerijad Jane Asper ja Taavi Taavet (töö nr DP-01-013).

Planeeringuga määratakse endise Joora kinnistu, nüüdsetele Jooranurme, Joorasalu, Joorametsa ja Jooranõmme maaüksustele üksikelamu ja ühe kõrvalhoone ehitamise võimalus, hoonestusalade piirid ning olulisemad arhitektuurinõuded. Samuti lahendatakse planeeringuala haljastus, heakord, juurdepääsud, parkimiskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava maa-ala suurus on 8,16 ha.

Voldi küla Joora kinnistu detailplaneeringuga (töö nr DP-01-013) saab tutvuda Tabivere Vallavalitsuse (Tuuliku 11 Tabivere alevik) teisel korrusel tööpäevadel kella 9:00-13:00 ja 14:00-17:00 või Tabivere valla kodulehel aadressiga: http://tabivere.kovtp.ee/joora-kinnistu-detailplaneering .