Vallavalitsuse komisjonid

10.02.15

 

Kriisikomisjon

 

Esimees: Tarmo Raudsepp
Liikmed: Ivar Karina, Eve Tepaskent, Arthur Vaher, ja Imre Tõekalju

 

Alaealiste komisjon


Esimees: Inna Vesi (telefon 51 61 714)
Aseesimees: -
Sekretär: Estrit Aasma
Liikmed: Kersti Raiküla, Tiina Reinesberg, Ariana Rooba, Kaljo Mitt, Hedvig Tammaru

Kontaktandmed:
Aadress: Tuuliku 11, Tabivere, 49127 Jõgevamaa
E-post: ak@tabivere.ee, info@tabivere.ee

Taotlus alaealise õigusrikkumist arutamaks.

 

Alaealiste komisjoni (AK) pädevus:
 • AK koordineerib oma haldusterritooriumil alaealistega tehtavat kriminaalpreventiivset tööd.
 • AK määrab peale asja arutelu alaealisele mõjutusvahendid või taotleb maakohtult otsust erikooli suunamiseks.


Alaealiste õigusrikkumised, mis kuuluvad AK pädevusse:

 • 7-14. a on toime pannud karistusseadustikus või muus seaduses ettenähtud kuriteokoosseisule või väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo
 • 14-18.a on toime pannud karistusseadustikus või muus seaduses ettenähtud väärteo või kuriteo
 • 7. – 17. a ei täida koolikohustust


Alaealisele kohaldatavad mõjutusvahendid:

 • Hoiatus
 • Koolikorralduslikud mõjutusvahendid
 • Vestlusele suunamine psühholoogi, narkoloogi, sotsiaaltöötaja või muu spetsialisti juurde
 • Lepitamine
 • Kohustus elada vanema, kasuvanema, eestkostja või perekonnas hooldaja juures või lastekodus
 • Üldkasulik töö
 • Käendus
 • Noorte- või sotsiaalprogrammides või rehabilitatsiooniteenuses või ravikuurides osalemine
 • Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamine


AK istungil on arutamise eesmärgiks alaealisele õigeaegselt optimaalsete mõjutusvahendite kohaldamine ja tugivõrgustiku rakendumine. Alaealiste komisjoni istung on kinnine.

Alaealiste komisjoni puudutavates küsimustes nõustab komisjoni sekretär, kes korraldab ka asjaajamist.

 

Vaata ka:
Alaealiste Mõjutusvahendite seadus
Eesti Noorsootöö Keskus, erinoorsootöö
Juhend ABIVAJAVAST LAPSEST TEATAMINE ja ANDMEKAITSE

6.10.15

Tabivere Vallavalisuse alatine heakorrakomisjon

 

Esimees: August Retsä

Liikmed: Lys Lepiksoo, Triinu Täpsi, Tarmo Raudsepp, Maarika Taukul, Mairi Peiponen ja Rita Vaher.