Saviveere kinnistu detailplaneering

8.09.15

 

Tabivere Vallavalitsus algatas 12. mai 2008 korraldusega nr 77 Saviveere kinnistu (katastritunnus 77302:002:0141) detailplaneering. Planeeritava maa-ala suurus on 5,03 ha.

Planeeringu eesmärkideks on:

  • kinnistule turismi- ja puhkekeskuse planeerimine;
  • krundi ehitusõiguse määramine;
  • krundi hoonestusala määramine;
  • teede maa-alade ja liikluskorralduse määramine;
  • tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine;
  • ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine;
  • keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatava elluviimiseks;
  • Amme jõe ehituskeeluvööndi vähendamine.

Detailplaneeringu kehtestamisest teavitamine

4.09.15

Tabivere Vallavolikogu 27. augusti 2015.a otsusega nr 59 kehtestati Ruumi Grupp OÜ (registrikood 12042771, asukoht Mäe 24 Tartu linn) planeerija Liis Alveri  koostatud Saviveere kinnistu (katastritunnus 77302:002:0141) detailplaneering (töö nr DP-001-2012/2). Planeeringuga nähakse ette Saviveere kinnistule turismi- ja puhkekompleksi rajamine, määratakse hoonestusalad ja ehitusõigus rajatavatele hoonetele, esitatakse arhitektuurinõuded, lahendatakse juurdepääsutee asukoht, liikluskorraldus ja tehnovõrkude paiknemine. Lubatud on ehitada kaks põhihoonet ning 10 puhkemaja  Lisaks planeeritavatele hoonetele nähakse planeeringuga ette puhkeala rajamine, mille osaks on supluskoht ning puhke- ja mänguväljakud. Supluskoht on planeeritud olemasolevale Amme jõe laiendusele. Planeeritava maa-ala suurus on 5,03 ha, sealjuures maa-ala ei jagata ning uusi krunte ei moodustata. Amme jõe veepiiri muutmist ja  jõe süvendamist ei planeerita. Lubatud on jõe puhastamine setetest, kalda korrastamine ning vajadusel kindlustamine. Ekspetrhinnangus jõuti järeldusele, et puudub vajadus detailplaneeringuga seotud tegevuste keskkonnamõju hindamise algatamiseks.

Detailplaneering on aluseks planeeringualal teostatavatele ehitusprojektidele. Edasised kohustused ja kulud, mis kaasnevad detailplaneeringu realiseerimisega, tee remontimise, hooldamise ja lumekoristusega, puurkaevu ja reoveepuhasti elektritarbimise  ja hooldamisega ning tänavavalgustuse hoolduse ja elektritarbimisega kannab maa-ala arendaja aktsiaselts Dentes (registrikood 10034916, asukoht Ropkamõisa 10 Tartu linn).